Podmienky používania obsahu

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky autorské práva týkajúce sa obsahu portálu www.mepoforum.sk a sú vyhradené a vykonáva ich občianske združenie Fórum pre medzinárodnú politiku prostredníctvom svojho štatutátneho zástupcu.

POUŽITIE OBSAHU PORTÁLU

Akékoľvek použitie častí/celku portálu alebo jeho obsahu bez predchádzajúceho súhlasu štatutárneho zástupcu občianskeho združenia Fórum pre medzinárodnú politiku, najmä rozmnožovanie, šírenie alebo publikovanie textov alebo ich častí, akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku je možné len v prípade uvedenia mena autora článku, plnej elektronickej adresy (link), kde je predmetný obsah umiestnený, ako aj názvu občianskeho združenia „Fórum pre medzinárodnú politiku – www.mepoforum.sk“ .

VYHRADENÝ OBSAH

Akékoľvek použitie fotografií, grafov, článkov, videosekvencií alebo zvukových záznamov s označením „právo publikácie/reprodukcie vyhradené“ umiestnených na portáli www.mepoforum.sk podlieha predchádzajúcemu súhlasu štatutárneho zástupcu občianskeho združenia Fórum pre medzinárodnú politiku.

Štatutárny zástupca občianskeho združenia Fórum pre medzinárodnú politiku ako oprávnený zástupca autorov článkov, fotografií, grafov, videosekvencií alebo zvukových záznamov zverejnených na tomto webovom portáli si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, fotografií, grafov, videosekvencií alebo zvukových záznamov označených heslom „právo publikácie/reprodukcie vyhradené“, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny takéhoto obsahu v zmysle ustanovení príslušnej platnej právnej úpravy o ochrane autorských práv.

PRÁVA TRETÍCH SUBJEKTOV

V prípade článkov alebo obsahu, pri ktorých je ako nositeľ autorských práv uvedený iný subjekt, vyžaduje sa súhlas tohto subjektu. V prípade záujmu o sprostredkovanie kontaktu na nositeľa predmetných autorských práv nás prosím kontaktujte na adrese redakcia(zavináč)mepoforum(bodka)sk. Predchádzajúci súhlas sa vyžaduje aj pre spravodajské a tlačové agentúry a médiá.

KOMERČNÉ VYUŽITIE

Použitie častí/celku portálu, jeho obsahu, fotografií, grafov, článkov, videosekvencií alebo zvukových záznamov treťou osobou, zverejnených na tomto portáli, bez ohľadu na udelenie súhlasu oprávnenej osoby, nemôže byť za účelom dosahovania zisku alebo iného materiálneho prospechu, alebo predstavované ako vlastné.

ZODPOVEDNOSŤ – POSKYTOVANIE ZÁRUKY

Materiály a informácie uverejnené na portáloch www.mepoforum.sk sú len informatívnej povahy a poskytujú sa bez záruk vhodnosti ich použiteľnosti prípadne neporušenia autorských práv.

Fórum pre medzinárodnú politiku nezodpovedá za správnosť a úplnosť zverejnených informácií a materiálov a nenesie prípadné následky z dôvodu ich použitia.

Prípadné odkazy na iné stránky neznamenajú, že na ich použitie sa vzťahujú podmienky použitia portálu www.mepoforum.sk ani stotožnenie sa občianskeho združenia Fórum pre medzinárodnú politiku s ich obsahom.

Fórum pre medzinárodnú politiku v žiadnom prípade a žiadnou formou nenesie zodpovednosť ani iné povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy za názory vyjadrené prispievateľmi a autormi obsahu zverejneného na portáli www.mepoforum.sk, ani za právne nároky vznesené v tejto súvislosti. Obsah komentárov, vyjadrení a názorov prispievateľov, ktorí nevystupujú pod označením občianskeho združenia Fórum pre medzinárodnu politiku, uverejnených na portáli www.mepoforum.sk, nemusí vyjadrovať názory a postoje, respektíve stotožnenie sa občianskeho združenia Fórum pre medzinárodnú politiku.

V prípade podozrenia z porušenia autorských práv alebo iných práv fyzických alebo právnických osôb prosím kontaktujte redakciou portálu na adrese redakcia(zavináč)mepoforum(bodka)sk.

ZÁSAHY DO OBSAHU

Akékoľvek zásahy do obsahu, štruktúry a grafického vyhotovenia portálov www.mepoforum.sk je zakázané a považuje sa za porušenie autorských práv oprávnených osôb.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používateľ portálu www.mepoforum.sk berie na vedomie, že odosielanie akýchkoľvek údajov na uvedené portály je dobrovoľné a ich odosielateľovi z toho neplynú žiadne práva a pre občianske združenie Fórum pre medzinárodnú politiku žiadne povinnosti.

Použitie portálu www.mepoforum.sk nevyžaduje vkladanie údajov, ktoré sú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov považované za osobné a preto za ich prípadné uverejnenie na portáli www.mepoforum.sk v častiach dostupných verejnosti nenesie občianske združenie Fórum pre medzinárodnú politiku zodpovednosť.

Akékoľvek údaje alebo informácie zverejnené na portáli www.mepoforum.sk treťou osobou sa okamihom ich zverejnenia nepovažujú za dôverné alebo súkromné.

PRÁVO KONTROLY OBSAHU

Občianske združenie Fórum pre medzinárodnú politiku si vyhradzuje právo prípadné, podľa jeho názoru, obscénne, vulgárne, urážajúce alebo hanlivé príspevky odstrániť a takémuto prispievateľovi prístup na portál www.mepoforum.sk zakázať.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV POSKYTOVATEĽOVI

Občianske združenie Fórum pre medzinárodnú politiku umožňuje tretím osobám prostredníctvom portálu www.mepoforum.sk zverejňovanie článkov týkajúcich sa tematického zamerania portálov. Pre odosielanie článkov občianskemu združeniu Fórum pre medzinárodnú politiku sa vyžaduje predošlá registrácia. Odoslaním článku na portál www.mepoforum.sk autor vyjadruje súhlas s jeho bezplatným uverejnením – aj čiastočným, na tomto portáli. Občianske združenie Fórum pre medzinárodnú politiku si vyhradzuje právo rozhodnúť, či takýto článok zverejní, ako aj rozhodnúť o jeho ďalšom prípadnom nezverejňovaní na portáli www.mepoforum.sk. Občianske združenie Fórum pre medzinárodnú politiku je oprávnené vykonávať zásahy do takéhoto textu za účelom jeho úpravy pre potreby uverejnenia na portáli www.mepoforum.sk.

Občianske združenie Fórum pre medzinárodnú politiku si vyhradzuje právo akokoľvek tieto podmienky používania upravovať.

V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami je používateľ povinný túto lokalitu opustiť.

Ďakujeme advokátovi Slavomírovi RABATINOVI a jeho advokátskej kancelárii RASLEGAL

MepoFórum.sk - Fórum pre medzinárodnú politiku - všetky práva vyhradené © 2014